Tüzük

DERNEĞİN ADI

Madde 1 : Derneğin adı LACİVERT İŞ İNSANLARI DERNEĞİ’dir.

Madde 2 : Kısa ismi “LACİVERT” olarak kullanılır.

DERNEĞİN MERKEZİ

Madde 3: Derneğin Merkezi İstanbul olup, Genel Kurul Kararıyla Yurt İçinde ve Yurt Dışında Şubeler ve Birimler açabilir.

DERNEĞİN AMACI

Madde 4: Derneğimiz, Türkiye Cumhuriyetimizin Anayasasının öngördüğü esaslara, çağdaş yaşama ve Atatürk ilkelerine uygun olarak, Atatürk’ün gösterdiği hedef ve ilkeler doğrultusunda;

 1. Benzeri değerleri paylaşan sporsever, iş insanı ve yöneticileri bir araya getirmek,
 2. Üyelerin bir takım ruhu içinde spora katkıda bulunabilecekleri ortamlar yaratmak,
 3. Gençlerde ve çocuklarda Sportmen ruh ve düşüncesini geliştirmek ve desteklemek,
 4. Spor ahlak ve düzenini bozan toplumsal faaliyetleri önlemek amacıyla toplumu bilinçlendirmek ve eğitmek,
 5. Sporun hedefinin bireyler arasında dostluk, barış, sevgi ve kardeşliği geliştirmek olduğu bilinciyle; sporun ulusal düzeyde gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak
 6. Ülkemizin insan çevre ve doğal kaynaklarının teknolojik yeniliklerle desteklenerek, hem ülkemiz hem de dünya insanlarının faydalanması adına, tüm ekonomik varlıkların en etkin biçimde kullanımı için sürekli olarak verimli ve kaliteli üretimini ve dağıtımını sağlayacak çevreye uyumlu ortamların teşkil edilebilmesini ve rekabet edilebilir halde bulunmasını hedef alan politikaları destekler.
 7. Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kurulmuş ve kurulacak olan tüm sivil toplum örgütleriyle, destek ve birliktelik sağlayarak, yeni ve etkin projeler üretip, Türk halkına ve ekonomisine yansıtarak, neticede ortaya çıkacak olan toplumsal bilinç ve becerileri ekonomik faydaya dönüştürecek yapıları oluşturmak.
 8. Uluslararası iş dünyası ile karşılıklı faydalanma esasına dayalı iş birliği doğrultusunda, ülkemiz sanayi ve hizmet kesiminin rekabet gücünü artırarak, uluslararası ekonomik yapıların karar mekanizmalarına etki ederek veya söz sahibi olarak, ekonomik yapımızın istikrarlı yapısının sağlamlaştırılması yönünde çalışır.

DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ

Madde 5: Dernek yukarıda belirtilen amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için,

 1. Toplantı, gösteri, gezi, sergi, spor faaliyeti ve benzeri aktiviteler düzenler, eğitici ve eğlendirici faaliyetlerde bulunur.

R.Tanku Bulduk        Fahir Çam     Serhan Akgün    Serkan Cömert    Erkan Özdağlı      Nasuhi Uyar     K.Dağhan Akdağ

 1. Dernek üyeleri ya da uzman kişiler aracılığı ile bilimsel araştırma inceleme çalışma yapabilir ve bunları yayımlayabilir, arşiv oluşturabilir, web sitesi düzenleyebilir, web sitesini işletebilir, siteyi reklam alanı olarak tahsis edebilir.
 2. Kültürel, sportif, ticari ve sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi için plan ve proje yapar ve yaptırır. Eğitim semineri, konferans, temsil festival, fuar ve diğer gösteriler düzenleyebilir. Bunların gerçekleştirilmesi konusunda yarışma düzenleyebilir.
 3. Yardım amacıyla piyango, balo s sosyal faaliyetlerde bulunabilir. Yardım Toplama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ve bu tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alabilir ve bağış verebilir. Amaçlarına uygun gördüğü kişilere burslar verebilir.
 4. Sosyal lokal ve tesisler açabilir. Amaç ve hizmet konuları için taşınmaz edinebilir, satabilir, kiralayabilir, intifa hakkına sahip olabilir ya da gayrimenkullere ilişkin sair haklar edinebilir veya mükellefiyetler gerçekleştirebilir.
 5. Amaç ve hizmete yönelik projeler için iktisadi işletmeler, vakıflar Amacı kapsamında şube açabilir. Ticaret Kanunu hükümlerine uygun şirketler kurabilir, kurulmuş olanlara katılabilir, bu şirketlerin hisselerini mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirebilir. Dernekler
 6. Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla başka derneklere ve sosyal fayda amaçlı tüzel kişilere üye olabilir. Amacını gerçekleştirmeye yönelik uluslararası faaliyetlerde veya işbirliğinde bulunabilir, yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler açabilir.
 7. İktisadi işletmeler ve kurulacak veya katılınacak şirketler, söz konusu amaçların gerçekleştirilebilmesi için Derneğin amblem ve logosunu taşıyan tekstil ürünleri, şahsi eşyalar, kırtasiye ve promosyon malzemesi vb. her türlü ticari emtia imal edebilir, ettirebilir ve satabilir.
 8. Fikri mülkiyet hakları, know-how, franchising gibi ticari ve teknik haklar ile taşınır/taşınmaz mallar satın alır, kiralar, satar veya diğer hukuki tasarruflarda bulunur. Fikri mülkiyet hakları ile ilgili konularda teknoloji transferi, lisans, devir gibi hukuki işlemlerin yapılmasında çevre, ortam ve bilinç sağlar.
 9. Kanun ve mevzuatın derneklere izin verdiği tüm konularda faaliyette bulunabilir.

DERNEK KURUCULARI

Madde 6: Dernek kurucu üyelerinin ad ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgah adresleri ve uyrukları;

 1. Rumi Tanku Bulduk
 2. Fahir Çam
 3. Erkan Özdağlı
 4. Serhan Akgün
 5. Serkan Cömert
 6. Kemal Dağhan Akdağ
 7. Nasuhi Uyar

DERNEĞE ÜYE OLMA

ÜYELİK

Madde 7: Derneğin amaçlarını kabul eden amaca katkı sağlayacak fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler Derneğe üye olmak için başvurabilirler. Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler de Türk vatandaşlarında aranan koşulları taşımaları şartı ile Derneğe üye alınabilirler.

Ancak;

Kötü şöhret sahibi olanlar;

 1. Cezaları tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile, yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkûm olanlar;
 2. Disiplin Kurulu tarafından haklarında kesin ihraç kararı verilmiş olanlar;
 3. Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmayan yabancı gerçek kişiler;
 4. Yasalarda derneklere üye olmaları yasaklanmış olanlar,
 5. Türü, niteliği ve kapsamı yönünden, Derneğin faaliyet alanına giren konularda faaliyet gösteren başka bir spor derneğine üye olanlar

Derneğe üye olamazlar.

Üyeliğe Başvuru ve Üyelik Başvurusunun İncelenmesi:

Üye olabilme koşullarını taşıyan ve Derneğe üye olmak isteyenler Dernekçe hazırlanmış başvuru formunu doldurup, özgeçmişlerini ve aile bireyleri ile ilgili bilgileri kendi el yazıları ile yazarak, kendisinin 3 adet fotoğrafını, sabıka kaydını, nüfus hüviyet cüzdanının noter onaylı örneğini ve oturduğu yer belgesini Yönetim Kurulu Başkanlığı’na veya Dernek Merkezi’ne verir. Eksik belgelerle yapılan başvuru geçersiz sayılır.

Üyelik isteminin işleme konulabilmesi için, başvuru formunun en az bir yıldır Dernek üyeliği bulunan ve mali mükellefiyetlerini yerine getirmiş üç asil üye tarafından imzalanması gerekir. Öneren üyeler, üyelik bilgilerini Balotaj Kurulu’na takdim ederek gerekli izahatta bulunur. Öneri sahibi asil üye; önerdiği adayın iş ve sosyal yaşamını, kişisel niteliklerini ve aile yapısını yeterince tanıyıp bilmelidir. Öneri sahibi asil üye, Balotaj Kurulu’nun aday hakkında soracağı soruları tam ve doğru yanıtlamayı ve ayrıca Derneğe üye olmak isteyen adaya, Derneğin tüzük, yönetmelik,

sosyal yaşam kuralları, gelenek ve görenekleri hakkında yeterince bilgi vermeyi taahhüt eder. Öneri sahibi asil üye, önerdiği adayın Derneğe verdiği başvuru formunda yazılı bilgilerin doğru olduğunu ve bu formda yazılı bilgilerden sorumlu olduğunu da kabul ve taahhüt eder.

Yönetim Kurulu üyelik talebini gündeme alır. Üyelik başvurusu Dernek Yönetim Kurulu’nca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç Yönetim Kurulu’nca iadeli taahhütlü yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde giriş ve yıllık aidat ücretlerini ödemeyen başvuru sahibinin üyeliğe kabul kararı kendiliğinden kalkar ve üyelik gerçekleşmez. Üyelik kabul kararı bildirim yazısında; tüzük gereği otuz gün içinde mali mükellefiyetlerin yerine getirilmesi halinde üyeliğin gerçekleşeceği, aksi durumda üyeliğin gerçekleşmeyeceği / üyeliğin kazanılmayacağı başvuru sahibine bildirilir.

Reddedilen bir başvuru için ancak üzerinden bir yıl geçtikten sonra yukarıda belirtilen koşullarla yeniden üyelik işlem talebinde bulunulabilir.

Ödeme şartları Yönetim Kurulu’nca belirlenebilir. Derneğe giriş, Derneğin tüzük kurallarının ve diğer hükümlerinin kabulü demektir.

Üye Eşi ve Çocuğu Üyelik:

Asil üye olanların eşleri, asil üyelerin Derneğe hiçbir borcunun olmaması durumunda, giriş aidatı alınmaksızın ve başkaca herhangi bir işleme gerek kalmaksızın diledikleri takdirde eşlerinin statüsünde asil üyeliğe kabul edilirler. Ancak, bu şekilde üyelik kazanabilmek için üye eşlerinin, asil üyelere ilişkin gerekli koşulları haiz olmaları zorunludur.

Şu kadar ki, ölüm istisnası dışında evlilik birliğinin herhangi bir şekilde son bulması durumunda, eş sıfatı ile üyeliğe kabul edilen üyenin durumu Yönetim Kurulu kararı ile yeniden değerlendirilecektir.

Vefat eden üyelerin dul eşleri, giriş aidatı alınmaksızın ve başkaca herhangi bir işleme gerek kalmaksızın diledikleri takdirde merhum eşlerinin statüsünde asil üyeliğe kabul edilirler. Ancak, bu şekilde üyelik kazanabilmek için üye eşlerinin, merhum eşlerinin statüsündeki üyelere ilişkin gerekli koşulları haiz olmaları ve merhum eşlerinin Derneğe borçlarının olmaması ve/veya bu borçların ödenmesi zorunludur.

Asil üyelerin Derneğe hiçbir borcunun olmaması durumunda; sosyal erginliğe erişen, Dernek ve/veya Kulüp içinde sevgi ve güven kazanmış olan 18 yaşını doldurmuş ve 23 yaşını bitirmemiş çocukları da, asil üyelere ilişkin gerekli koşulları haiz olmaları kaydı ile Yönetim Kurulu’nun kabulü üzerine “Üye Çocuğu” statüsünde Derneğe üye olabilirler. Şu kadar ki, Üye Çocuğu statüsünde Derneğe üye olan kişiler, asil üye oluncaya kadar Genel Kurul’a katılma, seçme- seçilme ve oy kullanma hakkından yararlanamayacaklardır.

Üye Çocuğu statüsünde Derneğe üye olan kişinin 23 yaşını bitirmesi ve üyeliğe devam etmek istemesi durumunda, bu kişi, asil üyelere ilişkin gerekli koşulları taşıması ve Üye Çocuğu statüsünde Derneğe üye olduğu tarih süresi ile orantılı olacak şekilde ve minimum giriş aidatının ½’sini ödemesi kaydı ile “Asil Üye” statüsüne geçerek Dernekte üye kalmaya devam edebilecektir. Üye Çocuğu statüsünden Asil Üye statüsüne geçecek kişinin ödeyeceği giriş aidat miktarı, bu kişinin Üye Çocuğu statüsünde Derneğe üye olduğu tarih nazara alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

ÜYELİK SIFATININ SONA ERMESİ

Madde 8: Dernek üyeliği, “kendiliğinden”, “Dernekten çıkma”, “çıkarılma ve kesin ihraç” hallerinde sona erer. Üyeliği sona eren kişiye üyeliğin sona erdiği yazı ile bildirilir.

 1. Kendiliğinden sona erme: Kanunda ve tüzükte aranılan niteliklerin sonradan kaybedilmesi halinde, üyelik kendiliğinden sona erer.
 2. Üyelikten çıkma: Hiç kimse Dernekte üye kalmaya Her üye istifa hakkına sahiptir. İstifa Derneğin kabulüne bağlı değildir. Dernekten istifa etmek isteyenlerin, üyelikten ayrılma isteklerini 1 (bir) ay önceden yazılı olarak Yönetim Kurulu’na bildirmeleri ve varsa borçlarını ödemeleri gerekir. İstifa etmek isteyen üye, söz konusu 1 aylık zaman dilimi zarfında işleyecek borçlarından ve aidatlardan sorumlu olduğunu da kabul ve taahhüt eder. Üyelikten çıkarılma/ihraç: Dernek üyeleri, Tüzüğün maddesinin koşullarının gerçekleşmesi durumunda üyelikten çıkarılırlar. Üyelikten çıkarılan ve ihraç edilen kişilerin kaydı üye kütüğünden silinir. Kaydı silinen kişi Derneğin tesis ve faaliyetlerinden yararlanamaz.

Her ne sebeple olursa olsun, Dernek üyeliği sona eren kişi, Dernek mal varlığı üzerinde herhangi bir hak iddia edemez. Üyenin sahip olduğu haklar, üyenin vefatı ile ya da üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi ile derhal ve kendiliğinden sona erer.

DİSİPLİN CEZALARI, DİSİPLİN CEZALARINI GEREKTİREN FİİLLER, ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 9: Türk Ceza Kanunu’nun suç saydığı fiilleri ika edenler ile; tüzük, yönetmelik ve

Derneğin organlarınca alınan kararlara ve tespit edilen yöntem ve kurallara kasten uymayanlar veya bunları ihlal edenler veya kendilerine verilmiş olan görevleri yapmayan, savsaklayan veya görevin gerektirdiği dürüstlük kurallarına uymayanlar, basın ve yayın yoluyla Derneğin, üyelerin veya başkan ve yöneticilerin manevi şahsiyetini tahkir edenler, sövenler veya hakaret edenler veya basın yayın yoluyla söz, yazı, bildiri ve beyanat suretiyle Derneği küçük düşürenler hakkında, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre bu tüzükte yazılı disiplin cezaları yetkili disiplin organları eliyle uygulanır.

Disiplin cezaları şunlardır;

 1. Uyarı: Yazılı olarak üyenin dikkati çekilir ve sicile geçmez.
 2. Kınama: Görev ifasında ve davranışlarında kusurlu hareket ettiğinin üyeye yazılı olarak bildirilmesidir. Sicile geçer.
 3. İhraç/Çıkarma: Tüzükte belirtilen hallerde Verilene yazılı olarak bildirilir ve üyenin sicilden kaydı silinir. Kaydı silinen üyenin sicil numarası başkasına verilmez.

Aşağıdaki durumlarda üye, Dernek Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkarılması kesinleşen kişinin kaydı üye kütüğünden silinir. Her ne sebeple olursa olsun, üyeliği sona eren kişi, Dernek mal varlığı üzerinde herhangi bir hak iddia edemez.

 1. Derneğin onur ve itibarıyla bağdaşmayan ya da üyeler arasındaki birlik ve dayanışma ile bağdaşmayan fiil ve hareketlerde bulunmak,
 2. Dernekteki görevini ve/veya üyelik sıfatını kötüye kullanarak, kendisine ve/veya bu yolla başkasına menfaat temin etmek, kendisine verilmiş olan görevleri kasten yapmamak, savsaklamak veya görevin gerektirdiği dürüstlük kurallarına uymamak,
 3. Her ne surette olursa olsun, Derneğin kendisine tevdii ettiği para, evrak, senet ve sair malları kendisinin veya başkasının yararına kullanmak, sarf etmek, satmak veya saklamak,
 4. Derneğe ait evrak, defter ve kayıtları tahrif, tağyir veya saklamak, sahte evrak düzenlemek, Dernek organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri tekide rağmen ilgili organlara vermemekte direnmek,
 5. Genel Kurul ve diğer Dernek organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştırmak,
 6. Derneğin amacına ve bunların uygulanması ile ilgili olarak Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’nun aldığı kararlara uymamak, Tüzük ve sair Dernek mevzuatı ile yetkili kurullarca alınan kararlara kasden uymamak veya bu kararların yerine getirilmesini engellemek veya savsaklamak,
 7. Genel ahlaka aykırı ve yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymek,
 8. Parasal yükümlülüğünü yerine getirmemek, kendisine tanınan süre içerisinde Yönetim Kurulu’nca kabul edilecek makul ve meşru bir sebep olmaksızın ödemede bulunmamak,
 9. Basın veya yayın yoluyla veya söz, yazı, bildiri veya beyanat suretiyle Derneğin veya üyelerin veya başkan ve yöneticilerin manevi şahsiyetine, kişilik haklarına, şeref ve haysiyetine tecavüz etmek, Derneği/Üyeleri/Başkan veya Yöneticilerini tahkir veya tezyif etmek, bunlara sövmek, hakaret etmek,
 10. Üyelik için gerekli koşulları kaybetmek,

İhtar ve kınama cezası alanların, bu cezaların sonuçlarına karşı itiraz hakları yoktur. Disiplin Kurulu’nun önerisine göre Dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel Kurul’a itiraz hakları vardır. Bu itiraz Yönetim Kurulu’nun üyeye, üyeliğin sona erdiği yönündeki kararı tebliğ etmesinden itibaren 15 gün içinde yapılır. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında karara bağlanır.

ÜYELERİN HAKLARI

Madde 10: Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz. Her üyenin Genel Kurul’da 1 oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Aidatını ve diğer borçlarını süresi içinde ödemeyen üye, borçlarını ödeyinceye kadar Genel Kurul toplantılarına katılamaz, seçme-seçilme haklarını kullanamaz. Ancak ödemeyi müteakiben

Genel Kurul toplantılarına katılabilir, oy hakkı ile seçme ve seçilme haklarını kullanabilir. Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olan her üye, tüzükte öngörülen şekil ve koşullar içinde seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Bir üye, Genel Kurul’ca seçimi yapılan Dernek organlarından sadece birisinde görev alabilir. Tüzel kişinin üye olması halinde, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

Üyenin sahip olduğu haklar vefat ile sona erer. Ayrıca her üye:

Üyelik sıfatından doğan görevlerini tüzük hükümleri çerçevesinde tam olarak yerine getirmekle,

Derneğin sportif ve sosyal bütün faaliyet alanlarında, amacın gerçekleşmesi için gereken katkıda bulunmakla,

Yükümlülük ve görevin yerine getirilmesinde, hakların kullanılması ve borçların ifasında iyi niyet kurallarına uygun hareket etmekle,

Tüzük hükümleri ve sair Dernek mevzuatı hükümleri ile Dernek organlarının aldığı kararlara uymakla, Derneğin yetkili organları tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermekle, Dernek düzenine uymak ve Derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler.

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 11: Derneğin aşağıdaki organları vardır.

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetleme Kurulu

DERNEK GENEL KURULU’NUN OLUŞUM ŞEKLİ

Madde 12: Dernek tüzüğüne uygun olarak Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

GENEL KURUL TOPLANMA ZAMANI

Madde 13: Genel Kurul, tüzük hükümleri kapsamında üç yılda bir Nisan ayında Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Buna karşın, Mali Olağan Genel Kurul Toplantıları her yıl, Nisan ayında Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün yer ve saatte yapılacaktır. Genel Kurul Yönetim ve Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden 1/5’inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır. Denetleme Kurulu’nun veya Dernek üyelerinden 1/5’inin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurul’u bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USÜLÜ

Madde 14: Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ve benzeri genel veya özel iletişim araçları ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı 1 defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ

Madde 15: Genel Kurul toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu ilden başka yerde yapılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI

Madde 16: Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve Derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması nedeni ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Madde 17: Dernek Genel Kurul toplantıları, üyelere bildirilen ve/veya duyurulan gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurul’a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün 16. maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanak ile tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar Başkan Vekili ile Kâtip seçilir.

Toplantının yönetimi Başkana aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde 18: Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURUL’UN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Madde 19: Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul’ca görüşülüp, karara bağlanır.

 1. Aşağıda bulunan organların asil ve yedek üyelerinin seçilmesi

Yönetim Kurulu
Denetleme Kurulu

 1. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 2. Yönetim ve Denetleme Kurullarının, raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi,
 3. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 4. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması, mevcut taşınmaz malların satılması, Derneğin sahibi olduğu/olacağı taşınmaz mallar üzerinde ipotek ya da sair ayni/şahsi hak tesis edilmesi hususlarında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 5. Derneğin, yurt içinde veya yurt dışında kurulmuş veya kurulacak spor kulüpleri arası birlik ve federasyonlara katılması veya ayrılması veya uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunulması gibi hususlarda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 6. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 7. Derneğin feshedilmesi,
 8. Şirketleşmeye, ticari şirketler, işletmeler veya vakıflar kurmaya veya kurulmuş ticari şirketlere, ticari işletmelere veya vakıflara katılmaya ve bunlardan ayrılmaya karar verilmesi,
 9. Derneğin kurduğu veya ortak olduğu şirketlere ait hisselerin yasada öngörülen koşullar dâhilinde değerlendirilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 10. Derneğin kurduğu veya kuracağı vakıflar eliyle ya da diğer vasıtalarla yüksek öğretim ve orta öğretime dayalı eğitim ve öğretim kurumlarının kurulması ile bunların kuruluş esas ve usullerinin tespiti hususlarında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 11. Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

Madde 20: Genel Kurul toplantılarında oy kullanma gizli veya açık olarak yapılabilir. Yönetim Kurulu ve organların seçimi mutlaka gizli oyla yapılır.

Açık oylamada Genel Kurul Başkanı’nın belirleyeceği yöntem uygulanır.

Gerekli görülen hallerde, Genel Kurul tarafından toplantının gizli yapılmasına karar verilebilir. Genel Kurulun gizli toplantısında, Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyelerin dışında kalan kişiler salondan çıkartılır.

Gizli oylamada, seçimde kullanılmak üzere hazırlanmış oy pusulaları mühürlenmiş olarak hazırlanır ve içi boş bir kaba atılması ile toplanan oylar oy verme işleminin bitiminden sonra açık tasnifi yapılarak sayım neticesi tutanakla tespit edilir.

YÖNETİM KURULU

Madde 21: Yönetim Kurulu 7 asil ve 5 yedek üye olarak, Genel Kurul’ca üç yıllık görev süresi için faal üyeler arasından gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri yapacakları ilk toplantıda, kendi arasında görev bölümü yaparak açık oyla bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı, bir Muhasip Üye ve bir Genel Sekreter seçer. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde ve sayıda, “As Başkanlık” ihdas edebilir ve bu sıfatı üyelerden birine veya birkaçına kullandırabilir.

Yönetim Kurulu’na; Başkan, bulunmadığı takdirde Başkan Vekili başkanlık eder. Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde Yönetim Kurulu’nun yapacağı ilk toplantıda sırası ile yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu’nun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye, Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş sayılır ve yerine ilk sıradaki yedek üye atanır. Yönetim Kurulu yılda en az 12 kez toplanır. Dernek ikametgâhında önceden kararlaştıracağı gün ve saatte çağrısız toplanır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu Üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birin istemi üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek; İcra Kurulu’nu oluşturmak ve yetkilerini belirlemek,
 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
 3. Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 4. Genel Kurul’u toplantıya çağırmak, seçim dâhil Genel Kurul gündemini hazırlamak ve Genel Kurul kararlarını yürütmek,
 5. Dernek çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışacak ihtisas komitelerinin kurulmasına karar vermek, bu komitelerin çalışmalarını denetlemek, gerek görürse dağıtmak.
 6. Derneğin çalışmalarını düzenlemek için yönetmelikler hazırlamak,
 7. Derneğin hesaplarını bağımsız denetleme kuruluşuna ya da uygun gördüğü birime/kişiye sürekli olarak denetletmek,
 8. Dernek hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli idari, mali ve teknik personel kadrosunu saptamak, anlaşmaları imzalamak,
 9. Aidat borçlarının taksitlendirilmesine, yapılandırılmasına ve/veya silinmesine, borçların ödeme sürelerinin belirlenmesine ve/veya uzatılmasına, borçlar karşılığında teminat alınıp alınmayacağına karar vermek,
 10. Üyeler arasında birlik ve beraberliğin, Dernek içinde huzur ve düzenin devamını sağlayacak tedbirleri almak,
 11. Mevzuat gereği yıllık beyannameyi ilgili makamlara vermek,
 12. Mevzuat ve Dernek tüzüğü gereğince tutulması gerekli defter ve kayıtları tutmak, tutulmasını sağlamak ve bu defter ve kayıtların muhafazasını sağlamak,
 13. Genel Kurul’un yetki verdiği hususlardaki işlemleri gerçekleştirmek, kararları almak ve uygulamak,
 14. Mevzuatın ve Dernek tüzüğünün Yönetim Kurulu’na verdiği diğer işleri yapmak, hak ve yetkileri kullanmak,
 15. Mevcut gelir kaynaklarının geliştirilmesi veya yeni kaynak yaratılması konularında gerekli araştırma, inceleme ve proje çalışmaları yapmak, çalışma sonuçlarını tatbik kapsamında gerekli kararları almak, işlemleri gerçekleştirmek,

DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Madde 22: Denetleme Kurulu, üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurul’ca; Dernek üyeliğinde 5 yılını doldurmuş ve aidat borcu olmayan asil üyeler arasından üç yıllık görev süresi için seçilir.

Denetim Kurulu; Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar. Denetim Kurulu, yıllık denetim raporunda, Yönetim Kurulu’nun ibra edilip edilmemesi konusundaki açık ve kesin görüşünü Genel Kurul’a bildirir.

DİĞER KURULLAR

Madde 24: Dernekte başka kurul ve organlar da ihdas edilebilir. Ancak bu organlara Genel Kurul, Denetleme Kurulu ve Yönetim Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 25: Genel Kurul’ca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından; Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları

Dernek Merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki Amirliği’ne yazı ile bildirilir.

AİDAT MİKTARI

Madde 26: Dernek üyelerinin ödeyecekleri üyelik giriş aidatı ve yıllık aidat miktarı ile bu aidatların ödenme şekil, şart ve usulleri, gerekirse Üye İşleri Komitesi’nin de görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Tüzel kişilerin ve/veya kuruluşların Derneğe üye olmak istemesi durumunda, tüzel kişiliğin ve/veya kuruluşların ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarları, tüzel kişiliğin ve/veya kuruluşun cirosuna, çalıştırdığı eleman sayısına, büyüklüğüne ve sair diğer faktörlere bağlı olarak Yönetim Kurulu’nca belirlenir. Tüzel kişiliğin ve/veya kuruluşların ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat ile sair mali mükellefiyetler, gerçek kişi üyelerden farklı olarak tayin edilecek olup, bu farklılık eşitlik ilkesinin ihlali anlamında yorumlanamaz.

Üyelik giriş kabulü, takvim yılının dördüncü üç aylık döneminde yapılan üyeden bu dönem için yıllık aidat tahsil edilmez.

Üye aidatları, her yıl Mart ayının son günü saat 19:00’a kadar Dernek veznesine ya da Derneğin üyelere duyurduğu banka hesaplarına nakden veya kredi kartı suretiyle ödenebilir. Tüzüğün ilgili hükümleri saklı kalmak kaydı ile aidat ve diğer borçlarını süresi içinde ödemeyen üyelere yasal faiz uygulanacak, bu borçlar üyelerden yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Aidatını ve diğer borçlarını süresi içinde ödemeyen üye, borçlarını ödeyinceye kadar Genel Kurul toplantılarına katılamayacak, seçme/seçilme haklarını kullanamayacak, ancak ödemeyi müteakiben Genel Kurul toplantılarına katılabilecek, seçme ve seçilme haklarını kullanabilecektir. Ayrıca, aidat ve diğer borçlarını süresi içerisinde ödemeyen üyeler, Dernek lokalinden ve Dernek hizmetlerinden faydalanamayacaklar, ayrıca hiç bir üyelik hakkından da yararlanamayacaklardır. Yönetim Kurulu; aidatlarını ödemeyen üyeleri tüzüğün 9. maddesi kapsamında ihraç ederken, aidat borçlarını tasfiye etmek suretiyle ihraç etme hakkını haizdir.

Ödeme şartları Yönetim Kurulu’nca belirlenmekle birlikte, giriş aidatı ve yıllık aidat miktarına ilişkin aşağıda belirtilen hükümler ayrı ve saklıdır.

Dernek tüzüğü şartları dâhilinde üye olmaları ve Derneğe hiçbir borçlarının olmaması durumunda üye eşlerinden ve 18 yaşını doldurmuş, 23 yaşını aşmamış çocuklarından giriş aidatı alınmayacaktır.

Dernek tüzüğü şartları dâhilinde üye olmaları durumunda üye eşleri; yıllık aidat miktarının sadece ½’sini, 23 yaşını aşmamak kaydı ile üye çocukları da yıllık aidat miktarının sadece 1/3’ünü ödeyecektir.

Üye çocuğu statüsünde Derneğe üye olan kişinin 23 yaşını bitirmesi ve üyeliğe devam etmek istemesi durumunda, bu kişi, üye çocuğu statüsünde Derneğe üye olduğu tarih süresi ile orantılı olacak şekilde giriş aidatının minimum ½’sini ödeyecektir. Üye çocuğu statüsünden asil üye statüsüne geçecek kişinin ödeyeceği giriş aidat miktarı, bu kişinin üye çocuğu statüsünde Derneğe üye olduğu tarih nazara alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

Vefat eden üyelerin dul eşleri, asil üyeliğe kabul edilmeleri durumunda giriş aidatı ödemeyeceklerdir.

Onur ve Protokol Üyeliği sıfatına haiz üyelerden yıllık aidat bedeli alınmayacaktır ve alınmaz. Özel Yöntem ile kabul edilen üyelerden giriş ve yıllık aidat bedeli alınmaz.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 27: Derneğin gelir kaynakları:

 1. Üye giriş ve yıllık aidatları
 2. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor ve kültür yarışması, konferans, seminer gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 4. Bağışlar ve yardımlar,
 5. Yardım toplama mevzuatının hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 6. Kurulmuş olan işletmeler ve şirketler yoluyla elde edilecek gelirler,
 7. Derneğin tanıtımına yönelik hediyelik eşya satışından elde edilen gelirler,
 8. Dernek/tesis işletmelerinden elde edilen gelirler,
 9. Reklam gelirleri,
 10. İsim hakkından, iştiraki bulunduğu şirketlerden veya vakıflardan elde edilen gelirler,
 11. Kiralar ve işletmelerden sağlanan gelirler,
 12. Sponsorlardan elde edilecek ayni ve nakdi gelirler,
 13. Anlaşmalar kapsamında temin edilen

Dernek, Mülki İdare Amirliği’ne önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımın bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

DERNEĞE YAPILACAK YARDIMIN ŞARTLARI

Madde 28: Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir. Mevzuatın ilgili hükümleri ayrı ve saklıdır.

DEFTER, KAYITLAR VE HESAP DÖNEMİ

Madde 29: Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.

Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır.

Karar Defteri: Yönetim Kurullarının kararları, tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı Başkan ve üyelerce imzalanır.

Bilânço esasında tutulacak defterler:

 1. Yevmiye defteri
 2. Defteri kebir
 3. Envanter bilânço defteri

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır. Ayrıca tutulması gereken defterler aşağıdaki gibidir.

Gelen Giden Evrak Defteri: Gelen ve giden evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur. Gelen evrakların asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalarda saklanır.

Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgeleri bu deftere işlenir.

Bu defterlerin noterce veya Dernekler birimince tasdikli olması zorunludur. Hesap dönemi bir takvim yılıdır, 1 Ocak’ta başlar 31 Aralık’ta sona erer.

GELİR VE GİDERLERDE USUL

Madde 30: Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Giderlerle ilgili harcama belgeleri fatura, perakende satış vesikaları, gider pusulası serbest meslek makbuzu vb. Vergi Usul Kanunu hükümlerince belirlenmiş belgelerdir.

Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesi ile ilgili hususlar yönetmeliğe ve ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenir. Bağış, aidat ve sair Dernek gelirlerini toplayacak kişi veya kişileri Dernek Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir. Mevzuatın ilgili düzenlemeleri ayrı ve saklıdır.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ

Madde 31: Derneğin iç denetimi Dernekler Kanunu ve Dernekler Tüzüğü’ne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Ayrıca Yönetim Kurulu uygun göreceği bir Yeminli Mali Müşavirlik kuruluşuna Dernek kayıtlarını denetletir ve denetleme sonucunda alınan aylık ve yıllık denetim raporları Yönetim Kurulu’na ve Denetleme Kurulu’na verilir. Düzenlenecek aylık çalışma raporları ile yıllık denetim raporları Denetleme Kurulu’nca değerlendirilir. Denetim Kurulu; denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar. Uygulama Denetleme Kurulu görüşü doğrultusunda yürütülür.

Denetleme Kurulu gerekli gördüğü hususlarda Genel Kurul onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler hazırlayabilir

BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 32: Dernek Yönetim Kurulu Başkanları, her takvim yılının ilk dört ayı içinde bir önceki yıla ait Dernek Beyannamelerini Mülki İdare Amirliği’ne vermekle yükümlüdürler.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 33: Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak ve en az 15 gün önceden değişiklik önerilerini yazılı olarak üyelere bildirmek koşulu ile tüzük değiştirilebilir.

Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması nedeni ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde 34: Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir.

Derneğin feshi hallerinde, Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması nedeni ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük Mülki Amirliği’ne yazı ile bildirilir. Tasfiye ve intikal mahalli en büyük Mülki Amirliğin emirleri doğrultusunda yapılır

TEBLİGAT USULÜ VE HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 35: Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ve benzeri genel veya özel iletişim araçları ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu yöntemlerden biriyle yapılan çağrı, tebligat yerine geçmektedir. Üyeler ile ilgili diğer tebligatlar ise, üyenin bildirdiği adresine yazılı olarak ya da faks veya elektronik posta ile bildirilmek suretiyle yapılabilir. Üyeler, Derneğe bildirdikleri adreslerinde meydana gelen değişikliği Derneğe yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Dernek tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

DERNEĞİN BORÇLANMASI

Madde 36: Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için gerektiğinde Genel Kurul’ca tespit edilen miktar kadar borçlanabilir.

PROTOKOL VE ONUR ÜYELERİ

Madde 37: Protokol üyeleri ile Onur üyelerinin, seçme ve seçilme hakları ile oy kullanma hakları yoktur. Protokol ve Onur üyeleri hakkında tüzüğün askı, balotaj, giriş ücreti ve yıllık aidat ile ilgili hükümleri uygulanmaz.

TÜRK MEDENİ KANUNUN UYGULANMASI

Madde – 38:

İşte bu tüzük 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu,5253 sayılı Dernekler Kanunu ve yönetmeliklerine göre hazırlanmıştır. Dernek tüzüğünde mevcut olmayan hüküm, konu ve uygulamalarda, Türk Medeni Kanunu ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunu yönetmeliklerde belirtilen hükümler uygulanır.

MADDE – 39:

İş bu tüzük 39 maddeden ibaret olup, Genel Kurulca kabul edilip yürürlüğe girmiştir.